Online 24/7

-Köpa Fiskekort -Köpa Jaktkort -Hyra stuga -Se Kartan

Köpa karta Swish 150kr till 123 278 85 86 med Namn och post adr

MKJ&F Malmvägen 6 98341 Koskullskulle Telefon: 0970-22913 E-mail: mkjf@hotmail.com Web: http://www.mkjf.se FB: https://www.facebook.com/groups/mkjfvf/

Är du jägare, fiskare, markägare, skoteråkare eller hundägare Är du nyfiken på att höra mer om hur detta skulle kunna påverka just dig och dina intressen.

 

Det var ca 100 intresserade på mötet, 

läs mer på https://jagareforbundet.se/fjalljakten/

Det finns nu ett nyhetsbrev som alla som är intresserade av vad som kommer att hända med fjälljakten i framtiden kan prenumerera på. Läs mer här nedan om avsikten med nyhetsbrevet. https://landing.mailerlite.com/webforms/landing/e7h9h8 

– Är du jägare, fiskare, markägare, skoteråkare eller hundägare
Är du nyfiken på att höra mer om hur detta skulle kunna påverka just dig och dina intressen.

Välkommen på informationsträff
Kunskapshusets Matsal den 3 mars klockan 18.00 (ingången mittemot kyrkan)

Bakgrund
Före 1993 var det endast möjligt för de som hade pengar
och kontakter som kunde jaga ripa ovanodlingsgränsen.
Med kontakter inom samebyarna kunde man med en
ekonomisk ersättning få tillgång till ripmarker och möjlighet
att nyttja renvaktarstugor.

1993 Införs ett nytt system för småviltsjakt och fiske i fjällen.
Länsstyrelsen började förvalta småviltsjakten på statens
marker i fjällområdet. Med det nya systemet blev det fritt
att köpa jaktkort i fjällområdet.
Den nya lagen om småviltsjakt öppnade upp för många
jägare som annars inte skulle haft möjlighet.

Girjasdomen avgjordes av Högsta Domstolen den 23 jan
2020 och gav Girjas samebyn ensamrätt till jakt och fiske
ovan odlingsgränsen.
Det betyder att de idag kan tar ut 100% av intäkterna på jakt
och fiske ovan odlingsgränsen, har idag kortat ner ripjakten
3 veckor samt att antalet skoterförbudsområdena har ökat
och tiden förlängs.
I och med Girjasdomen ska även en parlamentarisk
sammansatt kommitté lämna ett förslag
till en ny renskötsellag som skall ersätta den nuvarande
rennäringslagen. Det förslag som lämnas ska vara förenliga
med Högsta domstolens slutsatser i Girjasdomen och med
Sveriges folkrättsliga förpliktelser.

Vad innebär detta?
Jakten och fisket
drabbas då delar av uppdraget handlar om att utreda inom vilka delar av statligt ägd mark som samebyar har
ensamrätt i förhållande till staten att upplåta småviltsjakt och fiske och om denna ensamrätt
omfattar jakt på annat vilt än småvilt.
Det handlar delar av statligt ägd mark dels inom åretruntmarkerna (utgör en tredjedel av Sveriges yta), dels ovanför lappmarksgränsen (se karta) som samebyar i förhållande till staten har ensamrätt att upplåta jakt och fiske. Högsta domstolens slutsatser i
Girjasdomen kan ha betydelse även på mark som ägs av de statliga bolagen tex Sveaskog.
Markägare drabbas då det i Girjasdomen finns flera uttalanden om Sveriges folkrättsliga förpliktelser, bland annat att en
konstaterad samisk sedvana ska beaktas vid lösandet av tvister med koppling till markrättigheter som berör samer.
Den som äger eller använder mark på åretruntmarkerna får inte utföra åtgärder som innebär avsevärda olägenhet för renskötsel
och om detta sker vara berättigad till skadestånd. Hur detta kommer att beröra markägare, skogsägare, lantbruk och andra friluftsintresserade är inte klarlagt.
Vi vill tydligt uttrycka att inga motsättningar till renskötseln eller det samiska folket finns utan en tydlig målsättning om att värdera
samtligas intressen i delbetänkandet till den nya renskötsellagen.Leta i den här bloggen