Online 24/7

-Köpa Fiskekort

-Köpa Jaktkort

-Hyra stuga

-Se översikts kartan Köpa detalj karta A1 Swish 150kr till 123 278 85 86 med Namn och post adr

MKJ&F Malmvägen 6 98341 Koskullskulle Telefon: 0970-22913 E-mail: mkjf@hotmail.com Web: http://www.mkjf.se FB: https://www.facebook.com/groups/mkjfvf/

Ekologisk fiskevård


 
Rödinglek på grusbotten

MKJ&F Fiskevård. Historik

Beskrivning av föreningens fiske- och fiskevårdsverksamhet med inriktning på 2000-talet.. MKJ&F's historia börjar 1935. Då bildades två föreningar en i Koskullskulle och en i Malmberget. Dessa föreningars syfte var att tillhandahålla jaktmarker och fiskevatten till de marklösa samhällsinnevånarna. 
Fortsättningsvis behandlas endast fisket som givetvis bedrevs även tidigare men som i och med föreningarnas bildande kunde legaliseras. Söder om odlingsgränsen arrenderades fiskevatten av Domänverket och genom avtal med Länsstyrelsen fick föreningarnas medlemmar lösa fiskerättigheter till vissa vatten ovanodlingsgränsen. Det s.k. norra området. 
Under de första årtiondena gick fisket ut på att få hem så mycket fisk som möjligt och de som styrde i föreningarna hade ofta ett personligt intresse av att deras favoritvatten gav mycket. Sjöar med naturliga bestånd av öring och harr fiskades för hårt och bestånden sinade. Då började man sätta ut sikyngel som gav en enorm utdelning under ett antal år och som gav ett välbehövligt tillskott i matförråden. 
Båda föreningarna byggde anläggningar för romkläckning och naturdammar för yngeluppfödning. Sik- och rödingrom köptes in. Sikyngel producerades ända in på 1970-talet. En gemensam förening bildades genom sammanslagning 1979. 
På 1980-talet dominerades fiskevården av utsättningar av ett- och tvååriga öring- och rödingungar som köptes från andra fiskodlingar. 
Under 1990-talet görs utsättningar men nu med yngel 0+ och ettåriga fiskungar som produceras i den egna anläggningen med rom från egna vatten, en verksamhet som fortfarande pågår. Det norra området upphörde som föreningsområde i och med att de s.k. kommunkorten infördes 1994. 
2000-talet innebär en övergång från det kortsiktiga- till det långsiktiga tänkandet. Det långsiktiga tänkandet har visserligen funnits tidigare men grundläggande kunskaper om effekten av olika sätt att bedriva fiskevård har saknats. De nya kunskaper som nu sprids av fiskeritjänstemän på olika nivåer innebär ett nytänkande bland fiskeintresserade och kommer successivt att förändra fiskevårdens inriktning. 
MKJF's verksamhet i dag utgör en blandning av gammalt och nytt, en balansgång mellan att successivt införa ett på ekologiska förutsättningar grundat nyttjande av en del av våra arrendevatten, samtidigt som själva fisket underhålls i andra vatten för att ge utlopp för fiskeintresset och avlasta naturvattnen. En ökande del av fiskevårdsarbetet består i att kartlägga och förbättra de ekologiska förutsättningarna främst i rinnande vatten. Årsvisa uppföljningar i form av elfisken krävs för att se effekten av åtgärderna. 
Allt görs i samråd och samarbete med Gällivare kommuns fiskeritjänsteman, Länsstyrelsen, Fiskeriverket och de som äger och utarrenderar fiskevatten åt föreningen.
MKJ&F Fiskesektion/ BEJ
 

MKJ&F Fiskevård. Information.

Man kan lägga olika betydelse i ordet "fiskevård". 
-Man kan mena att man att man vårdar själva fisket, möjligheterna att kasta, bryggor, putand takevatten etc.
-Man kan också mena att man vårdar fiskevattnet och de befintliga fiskstammarnas egen reproduktion, naturligtvis för att i slutändan få ett bättre fiske.
För inte så länge sedan försökte man kompensera ett för hårt fiske och/eller negativ miljöpåverkan i vattendraget med utsättning av fisk.
Senare tiders forskning har visat att det enda som är hållbart och som ger resultat är att ge denaturliga fiskstammarna förutsättningar att växa till och utvecklas.   Därför inriktas föreningens fiskevårdsarbete mer och mer åt det hållet. 
Under detta år kommer Kutjasbäcken att restaureras i samarbete med Fiskeriverket.
Steg 1: Den naturliga miljön återskapas så långt det är möjligt och förutsättningar skapas därmed för en naturlig reproduktion.
Steg 2: Fisket regleras rör att den nedfiskade stammen skall kunna återhämta sig.
Åtgärderna dokumenteras och resultaten följs upp och dokumenteras under ett antal år.
MKJ&F kläcker även fram fiskungar för utsättning i ett antal arrenderade vatten. På detta sätt skapas fiskemöjligheter som avlastar naturvatten där de naturliga stammarna behöver återhämta sig. På detta sätt kombinerar vi gammalt och nytt tänkande för att uppnå bästa resultat.
Att nätfiske förekommer i viss omfattning framställs ofta som ett stort problem. Ett minst lika stort problem är de spöfiskare som plockar upp småfisk som inte håller minimimåttet. Tänk på att harren inte leker förrän den är större än 30 cm. Öring och röding måste uppnå en ålder på 7-8 år innan den leker första gången.
Om inte vi som fiskar gör det med förstånd och är medvetna om förutsättningarna är restaureringar meningslösa.
Men det finns många exempel på fiskbestånd där man åstadkommit en markant ökning av både antal och storlek på fisken genom en försiktig beskattning.
Vi behöver inte avstå från att fiska, men vi bör avstå från att bära hem varje fisk.
Släpp försiktigt tillbaka de fiskar Du inte behöver för ditt uppehälle och känn tillfredställels att ha bidragit till att skapa ett bättre fiske kommande år.
MKJF Fiskesektion / BJ

Fiske Guiden

           Byxtjärn
Byxtjärn
Vackert varierad vildmark, kuperad terräng med gammal skog, hjortron myrar och lågfjäll. Mest fasta stränder och varierande djup förhållanden, Oregelbunden strandlinje med uddar och vikar. Vattnet består av två tjärnar, en där stigen kommer ner och en större strax söder därom. Fiskebeståndet är öring upp till 2-3 kg samt ett bestånd av små sik.
Hur kommer jag dit?Från Koskullskulle tag vägen mot Tjautjasjaure ca: 8 km till en parkerings ficka på vänster sida strax före vägens högsta punkt. följ stigen ca 2 km. sista 500 m går det brant utför.
           Blindtjärn
 
Blindtjärn
Lättillgängligt  vatten med fasta stränder,  Fiskebeståndet är öring
Hur kommer jag dit?Från Koskullskulle tag vägen mot Tjautjasjaure ca: 5 km till en ca 200 meter lång parkerings ficka på vägens högra sida. Till vänster finns en stig som leder till tjärn, avstånd ca 600 meter.
 
           Kulasjärvi
 
KulasjärviFlera tjärnar som ligger i vildmarks naturpräglad av skogsbruk, fasta stränder och fiske koja som går att hyra av föreningen. Första tjärnen är Onkijärvi till höger om vägen med ett bestånd av storvuxen harr samt abborre och gädda. Andra tjärnen är Kulasjärvi till höger om vägen med ett bestånd av öring. Fortäter man skogsvägen ytterligare 1 km finns det på höger sida en tjärn med röding
Hur kommer man dit? Åk E10 mot Kiruna ca 35 km från Gällivare tag av till höger på Hartijokivägen, en skogsväg som du följer ca 13 km . tag av till vänster efter Onkijärvivägen som du följer 1 km.
           Nautanen
 
Nautanen
Vildmarks området som bär spår av kortvarig gruvbrytnings epok vid förra sekelskiftet. Samhället som låg här finns dokumenterat. I närheten finns tjärnar med röding bestånd. Den närmaste är Imetjärvi som ligger vid gruvan och nås med bil.
Hur kommer jag dit?Från Koskullskulle tag vägen mot Tjautjasjaure ca. 4 km, Tag av åt höger efter Nautanen vägen ca. 6 km.

          Hirvasområdet.
 
Hirvasområdet
Vildmarksområde med småsjöar i småkuperad fjällbjörkskog. Fiskbeståndet består av röding eller öring i de flesta sjöar. Flera Sjöar ligger inom synhåll från den kraftledning som går igenom området. Den första ligger till höger efter 1 km och den sista till vänster efter 5 km. Med karta i handen kan Du upptäcka de sjöar som inte syns från stigen.
Hur kommer jag dit? Från Koskullskulle tag vägen mot Tjautjasjaure åk 7 km. Stanna där kraftledningen korsar vägen och vandra åt höger eller kraftledningen.

Fyll i vår fiskerapport enkät via mail

Nya fiske regler

Fiskeregler
Min. mått: Öring mellan 30 cm och 45 cm får behållas vid fiske (rinnande vatten), öring (sjö), röding och harr min 35 cm, lax min 50 cm.

Fångstbegränsning: Max 5 fiskar per fiskare och dag. (Ex.2 harrar + 1 öring + 2 rödingar = 5)
I rinnande vatten endast en öring per dag får behållas per fiskande.
Lektidsförbud: Med syfte att skydda lekande fisk fredas fisken enligt följande::
Harren fredas från 15 april – 10 juni.
Öringen fredas i rinnande vatten 1 sep - 14 okt.
Kulasjärvi fredas från 1 sept-31 okt.

Vid trollingfiske gäller speciella regler och fångstbegränsningar. Fiske med djuprigg och sidoparavaner är tillåtet i Storsjön, Fiske får ske med maximalt 3 spön per fiskare och 1 bete per spö. Maximalt 6 spön per båt är tillåtet. Fångstbegränsningen är satt till 3 fiskar (Kanadaöring, röding, harr) per fiskare och dag.

Endast en öring (mellan 30 cm och 45 cm) per dag får behållas per fiskande.
Not. Rinnande vatten är Linaälv med biflöden på mkjf arrenderade vatten

 

Kutjasbäcken

Renoveringen av Linaälv med biflöden har börjat.

 
Det hela startade med studiecirkeln ”Ekologisk fiskevård” i våras.
Vi var några stycken från Mkj&f som deltog och våra tankebanor om laxöring och fiske ändrades.
Senare beslöt vi att försöka omsätta våra nyvunna kunskaper i praktiken.
Vi klev ned i Kutjasbäcken.
Gve Komuns fiskeexpert Tommy Nilsson hade redan inventerat Lina älv med dess biflöden och dokumenterat flottningsrensningens skador.
Vi insåg ganska snart att manuell sten flyttning inte kommer att låta sig göras i alla forsar, dock har vi återställ en fors i bäcken dessutom har ett 10 tal lekbottnar iordningställts.
Fiskesektionen har sökt bidrag för att vi ,under nästa sommar ,ska kunna använda oss av grävmaskin till de största stenarna.
Tommy och Bror Johansson från kommunen har elfiskat två sträckor, och gör om  samma procedur nästa år. Då ser vi om laxöringen har ökat.
Tommy och Bror elfiskar.
Kjell Nilsson från Nillivaaras fiskevårdsförening har varit i bäcken med oss för att ge goda råd.
Vi hoppas på mindre regn nästa sommar så att vi kan utöka våra aktiviteter i
Kutjasbäcken .
Hela Lina älven inom Gve Kommun står sen på tur för renoveringen och då hoppas vi på att både företag och fiskeföreningar med anslutning till älven ställer upp och hjälper oss.
 
     
Håkan  Och Peter funderar.   Hit måste vi ha en maskin.  
Danne V.
 
                

Avelsfiske efter öring i Kulasjärvi har avslutats.

Föreningens anställde Roger Johansson har under några veckor bedrivit avelsfiske .
Ca 2,2 liter befruktad öringsrom ligger nu i fiskodlingen och väntar på kläckning vilket sker någon gång under våren.
Roger har även passat på att göra den nya kojan så gott som färdig.
Nästa års stughyrare kommer nog att uppskatta en mycket bättre standard än den vi kar kunnat erbjuda tidigare.
Tyvärr hade jag ingen kamera med i Kulasjärvi men här är några bilder från Rogers lyckade Harr avelsfiske i våras.
 
  
Rogers boende under två veckors  harr avelsfiske under maj månadRogers lyckade Harr avelsfiske i våras
Danne V.
Sportfiske
1. Sportfiske är rekreation. Vatten på vår breddgrad producerar för lite fisk för att vi skall kunna fylla frysarna och bibehålla kvaliteten på fisket. Ta därför inte upp mera fisk än Du äter direkt på plats eller vid hemkomsten.
2. Föreningen arbetar med att förbättra i första hand öringens möjligheter till en naturlig förökning. Den viktigaste förutsällningen för framgång kan varje fiskare hjälpa till med. Låt fisken leva till lekmogen ålder och storlek!
3. Alla fiskare bör ha intresse av att varje fisk har haft tillfälle att leka och producera kommande generationer innan den hamnar i stekpannan. Därför finns minimimåtten.
4. Exempel på pågående fiskevårdsprojek.Föreningen producerar själv harr- öring och röding till årliga utsättningar till en ungefärlig omfattning av 8000 öring- och rödingungar samt 20000 herryngel. Projekt Kutjasjoki är en pågående restaurering av ett flottningsrensat vattendrag som förutom förbättring av fiskens livsmiljö kommer att kräva att vi reglerar fisket.
5. En förening är till för medlemmarna!  Vi som arbetar aktivt i föreningen är angelägna om Era synpunkter på verksamheten. Du är även välkommen att deltaga i praktiskt fiskevårdsarbete. Delta i den omfattning Du Själv känner för och öka din kunnande om varför fiskbestånd en ser ut som de gör. Dessutom har vi  ganska trevligt. Kontakta gärna ordföranden i Fiskesektionen eller föreningsexpeditionen.

Leta i den här bloggen